در حال بارگذاری ...

در نشست مدیریت استان با تشکل های دانشجویی پردیس شهید مقصودی همدان؛
احکام مسئولیت دبیران و اعضای شورای تشکل ها و کانون های دانشجویی اهدا شد.