در حال بارگذاری ...

تماس با ما

آدرس : همدان ـ میدان هگمتانه ـ خ شهید توپچی ـ دا نشگاه فرهنگیان  ـ پردیس شهید مقصودی ( برادران)

کد پستی : 6513666157           تلفن :  3- 34224070

دور نگار دبیرخانه : 34239515

دور نگار ریاست : 34220199

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای تلفن های داخلی پردیس شهید مقصودی همدان

 

ردیف

نام واحد

داخلی

تلفن مستقیم

ردیف

نام واحد

داخلی

تلفن مستقیم

1

تلفنخانه

0،111

112

3ـ34224070

34245574

31

کارشناسان آموزش

152

34226223

2

ریاست  

140

تلفن 34239511

دورنگار  34220199

32

فرابری داده ها

153

 

3

دفتر ریاست  

142

 

33

آزمایشگاه

154

 

4

حراست

146

 

34

اتاق مدرسین

  

155

 

امور فرهنگی

201

34245122

5

ـ ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

ـ واحدحقوقی

131

 

35

205

 

6

روابط عمومی ، آمار و اطلاعات 

134

 

36

بسیج اساتید  

204

 

7

فناوری اطلاعات

114

 

37

تربیت بدنی

203

 

8

معاونت اداری ، مالی و دانشجویی

145

تلفن   34239513

دورنگار  34245575

38

کتابخانه

206

 

9

عامل مالی

143

34239514

39

بسیج دانشجویی

213

 

10

حسابداری

132

 

40

گروه آموزشی علوم تجربی

115

 

11

کارپردازی

129

 

41

گروه آموزشی زبان انگلیسی

116

 

12

 مدیر امور  اداری

130

34239516

42

گروه آموزشی معارف اسلامی

117

 

13

بهداشت  و تغذیه

134

 

43

گروه آموزشی ریاضی

118

 

14

سرپرستی شبانه روزی بلوک 7

177

34245571

44

گروه آموزشی علوم تربیتی

119

 

15

دبیرخانه

126

دورنگار  34239515

45

گروه آموزشی علوم اجتماعی

120

 

16

امور دفتری و بایگانی

127

 

46

گروه آموزشی ادبیات

121

 

17

انتشارات 

128

 

47

 

 

 

18

سرپرستی شبانه روزی بلوک1

171

172

34224073

48

 

 

 

19

اتوماسیون تغذیه

174

 

49

 

 

 

20

امور دفتری ابن سینا

209

 

50

 

 

 

21

انبار

162

 

51

 

 

 

22

آشپزخانه

163

 

52

 

 

 

23

سلف سرویس

164

 

53

 

 

 

24

تأسیسات

166

 

54

 

 

 

25

انتظامات

160

34245572

55

 

 

 

26

سرایداری

226

 

56

 

 

 

27

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

141

34239512

57

 

 

 

28

کارشناس مسئول آموزش

157

 

58

 

 

 

29

امور پژوهشی و فارغ التحصیلان

156

 

59

 

 

 

30

تکنولوژی آموزشی

151

 

60