در حال بارگذاری ...

دکتر ابراهیمی مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان:


کیفیت در دانشگاه فرهنگیان چیزی است که در درجه اول باید توسط دانشجو تجربه و روایت شود. با توجه به اینکه کف کیفیت تحقق کامل اهداف به رسمیت شناخته شده است، ضرورت دارد تا درک روشن و صحیحی از اهداف حاصل و با فهم مشترک و لحاظ طریق مشخص بدان سمت حرکت نمود.
پرداختن به کیفیت با توجه به" جدانبودن کیفیت از فرایند" وظیفه تمام احاد دانشگاه در هر سطح و جایگاه است. تعهد به کیفیت، گفتگوی نشست ها ومحافل درباره آن و کسب توانمندی برای ارتقای کیفیت مستلزم تدارک عوامل توانمند ساز در دو بعد فردی و جمعی است. ما باید تلاش کنیم سواد کیفیت در تمامی سطوح به ویژه در گروههای آموزشی که یکی از وجوه پراهمیت دانشگاه است تقویت گردد. این نشست ناظر به همین موضوع است.
هنگامیکه نظام داده ها و اطلاعات با تحلیلهای صحیح و روشمند همراه گردد. گفتگو از کاربست نتایج توسط ذیربطان به تقاضای سازمانی تبدیل می شود و مسلما روند دخالت دادن خروجی ارزشیابی در ورودی تصمیم گیریها،  بهبود و تعالی را بهمراه دارد.
ارزیابی کارا و اثربخش، در مدیریت منابع نقش آفرینی خواهد کرد.
ارزیابی درونی گروههای آموزشی یکی از
اقدامات اساسی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بوده، و با توان تخصصی دفتر نظارت تدوین، و با همراهی مدیران محترم گروههای آموزشی و مسولان نظارت در 12 استان اجرا و مدیریت شده است . این روند در سال 1396 با توجه به تاثیرات دوره آزمایشی برای تمامی استانها به اجرا درخواهد آمد.
ما نیازمند مشارکت حداکثری در ارتقای عملکرد موثر  با رویکرد خودآگاهی، خود ارزیابی و خود نقدکنندگی هستیم.