در حال بارگذاری ...

به اطلاع دانشجویان محترمی که برای فارغ التحصیلی نیاز به درس معرفی به استاد دارند می رساند؛

به اطلاع دانشجویان محترمی که برای فارغ التحصیلی نیاز به درس معرفی به استاد دارند می رساند؛

 زمان ثبت نام 6/15/ 96 تعیین شده است.

 دانشجویان ذینفع باید به صورت حضوری برای تکمیل فرم معرفی به استاد به آموزش پردیس شهید مقصودی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است امتحانات دروس انتخاب شده در تاریخ های 25 و 96/6/26 برگزار خواهد شد.

 مکان، روز و ساعت برگزاری امتحان متعاقبا در سایت پردیس خواهد آمد.

مسئولیت و عواقب عدم مراجعه جهت ثبت نام و عدم شرکت در امتحانات به عهده دانشجو می باشد.