در حال بارگذاری ...

فرایند انجام مراحل مصاحبه تخصصی از داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان همدان طی چهار روز به انجام رسید.