در حال بارگذاری ...

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 97-96

با سلام

ورودیهای 93 - 92 - 1391               شنبه 96/6/25

-------------------------------------------------------

ورودیهای  95- 1394                      یکشنبه 96/6/26

-------------------------------------------------------

جامانده ها( همه ورودیها)               سه شنبه 96/6/28