در حال بارگذاری ...

حضور دانشجومعلمان پردیس شهیدمقصودی همدان در دوره ی تربیت مربی قرآن کریم در شهر مقدس قم.بهمن ماه 1396 **** اعزام دانشجو معلمان پردیس شهید مقصودی همدان به اردوی مشهد مقدس

با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان گرامی