در حال بارگذاری ...

الزام ثبت نام در سامانه ی سجفا، برای شرکت در بیست و هشتمین جشنواره ی فرهنگی

برای شرکت در بیست و هشتمین جشنواره ی فرهنگی، ثبت نام در سامانه ی (سجفا) الزامی می باشد.

ثبت نام در سامانه (سجفا) برای کلیه ی شرکت کنندگان در بیست  و هشتمین جشنواره ی فرهنگی، امکان شرکت در مراحل بعدی، صدورگواهی و استفاده از امتیازات آن، الزامی است. بنابراین اکیداً توصیه ی می شود؛ برای جلوگیری از تضییع حقوق خودتان، درسامانه ثبت نام نمایید.

تذکّر مهم: ثبت نام دراین سامانه، برای تکمیل اطّلاعات، برای صدور کارنامه ی فرهنگی کلّیه ی دانشجومعلمان عزیز نیز لازم و ضروری می باشد. لذا خواهشمند است؛ در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سامانه(http://sajfa.cfu.ac.ir/)اقدام نمایید